Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

1585 c2c4 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasilence89 silence89
amebocyt
Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.
— Marek Aureliusz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasilence89 silence89

March 18 2017

5746 eb55 420
Reposted fromerial erial viagrosz grosz

March 16 2017

amebocyt
0513 cb58 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
1506 e284 420

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viasilence89 silence89

March 07 2017

amebocyt
1006 dc07 420
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viagrosz grosz
amebocyt
amebocyt
5656 d14e 420
Reposted fromhomosuperior homosuperior
amebocyt
5974 39b2 420
Reposted fromhomosuperior homosuperior
amebocyt
2756 a4c5 420
Reposted fromhomosuperior homosuperior viamruugaa mruugaa

February 20 2017

amebocyt
Podaj mi rękę – mówił anioł – bo jeszcze jeden krok, a trwoga cię ogarnie i spadniesz suchym liściem w drapieżną czułość ziemi, w pożary ludzkich rąk.
— Krzysztof Kamil Baczyński – "Wybór"
Reposted fromwerterowska werterowska viamaagdaaa maagdaaa

July 06 2015

amebocyt
9849 fb7c 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka

July 05 2015

amebocyt
2312 844a 420
Reposted frommental-cat mental-cat viaMaryiczary Maryiczary

July 04 2015

amebocyt
0764 dc30 420
amebocyt
1622 2e48 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacalineczka calineczka
amebocyt
1934 19fc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
amebocyt
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaavooid avooid
amebocyt
6920 0d16 420
na bank anoreksja.

July 03 2015

amebocyt
7945 b277 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl