Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

amebocyt
0165 feea 420
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
amebocyt
amebocyt
5545 9017 420
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaavooid avooid

February 06 2018

amebocyt

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
amebocyt
7422 ef00 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 31 2018

amebocyt
7767 79eb 420
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaavooid avooid

January 27 2018

amebocyt
6628 6b43 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacalineczka calineczka
amebocyt
3809 e2cd 420
Reposted fromDavyJones DavyJones viaorelh orelh
amebocyt
2286 26d5 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaavooid avooid
6952 5bda 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLaColie LaColie
amebocyt
2587 d506 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaagdaaa maagdaaa

January 19 2018

amebocyt
7799 d255 420
Reposted fromxpetqa xpetqa viajointskurwysyn jointskurwysyn
amebocyt

January 16 2018

amebocyt
2397 fb2d 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaavooid avooid
amebocyt
0619 bfe7 420
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928

January 14 2018

amebocyt
amebocyt

January 12 2018

amebocyt
9059 cc6c 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89
amebocyt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl