Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

amebocyt
dlaczego?
amebocyt
7468 2bf9 420

August 16 2017

amebocyt
amebocyt
4658 21f3 420

August 14 2017

amebocyt
3401 22af 420
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski

July 01 2017

1317 4a9f 420
amebocyt

Dziś mija 17 lat od śmierci ks. Józefa Tischnera.
"Może właśnie o to naprawdę chodzi, może jesteśmy na tym świecie po to, żeby na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia: "Dobre było".

Józef Tischner – Alfabet Tischnera

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
amebocyt
4027 78a0 420
Borszewicz.
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamaagdaaa maagdaaa
amebocyt
5873 36d8 420
Reposted fromclerii clerii viamaagdaaa maagdaaa
amebocyt
amebocyt
amebocyt
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora

June 24 2017

amebocyt
im dying

June 20 2017

amebocyt
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMaryiczary Maryiczary

June 14 2017

amebocyt
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaMaryiczary Maryiczary

June 13 2017

amebocyt
9037 6167 420
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaavooid avooid
9366 a8f6 420

somethingtoseeorhear:

Thom Yorke & Jonny Greenwood of Radiohead.

Reposted fromerial erial viaBloodMoon BloodMoon
amebocyt
0987 c086 420
Reposted fromministerium ministerium viasilence89 silence89

June 02 2017

amebocyt

dailyoverview: Check out this incredible drone shot of Toledo, Spain. The city is located in central Spain and is home to roughly 80,000 residents. Located on a mountaintop with sweeping views, Toldeo is often recognized for its historic sites, including the Alcázar and the Zocodover.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl